NK26

MÃ SỐ HÀNG HÓA, THUẾ GTGT MẶT HÀNG “KIM LUỒN TĨNH MẠCH AN TOÀN”

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 2575/TCHQ-TXNK
V/v Mã số hàng hóa, thuế GTGT mặt hàng “kim luồn tĩnh mạch an toàn”
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________ 
Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 57/TM-CV/2020 ngày 13/3/2020 của Công ty TNHH thiết bị y tế Trần Minh về việc đề nghị xem xét việc áp mã số hàng hóa, thuế GTGT đối với mặt hàng “Kim luồn tĩnh mạch an toàn” nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mã số hàng hóa:

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Mặt hàng Kim luồn tĩnh mạch được hiểu là một loại ống thông bằng nhựa mềm, được đưa vào tĩnh mạch bởi sự hỗ trợ của phần kim bằng kim loại (phần kim này được rút bỏ sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa ống nhựa mềm vào tĩnh mạch), phần ống thông bàng nhựa mềm có chức năng dẫn truyền dịch/nước/thuốc vào cơ thế; sản phẩm còn có thể có các chi tiết phụ trợ khác như các phần nhựa bọc, van, nắp chụp… tùy theo từng loại kim luồn.

Mặt hàng có mô tả như trên phù hợp phân loại vào nhóm 90.18, phân nhóm ” – Bơm tiêm, kim tiêm, ống thông, ống dẫn lưu và loại tương tự”, phân nhóm 9018.39 ” – – Loại khác”, mã số cụ thể phụ thuộc vào thực tế hàng hóa nhập khẩu”.

2. Về thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính có quy định: “Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; văc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẳm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Căn cứ công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 17/1/2017 của Bộ Tài chính về việc xác nhận thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế thì: Thiết bị, dụng cụ chuyên dùng trong y tế nhập khẩu không được nêu tên cụ thể tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, khoản 5 Điều 4 Thông tư sổ 83/2014/TT- BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính, các mặt hàng không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế thì phải có xác nhận của Bộ Y tế để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Các thiết bị, dụng cụ y tế khác (không có tên cụ thể nêu tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC, không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BYT) nhưng là mặt hàng có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất GTGT 5% theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC. Trường hợp không có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Trường hợp Công ty TNHH thiết bị y tế Trần Minh nhập khẩu mặt hàng “Kim luồn tĩnh mạch an toàn”, để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% phải có xác nhận của Bộ Y tế là thiết bị chuyên dùng cho y tế theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015, Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 và công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 17/1/2017 của Bộ Tài chính. Trường hợp không có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH thiết bị y tế Trần Minh biết và liên hệ với Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục nhập khấu hàng hóa đế được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng;
– Lưu: VT, TXNK (03bản).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng