z2114776847244_21bb793c9f9acac04378428f44a983c7

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mặt hàng máy trợ thính (CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC; HQ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 8823/VPCP-ĐMDN ngày 30/09/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Thiết bị y tế Huỳnh Ngọc phản ánh vướng mắc về thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng máy trợ thính.