Thong tu quy dinh chi tiet ve ho so ky thuat trang thiet bi y te

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỒ SƠ KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tải trọn bộ thông tư tại đây

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý
trang thiết bị y tế;
Căn cứ Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
về quản lý trang thiết bị y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Trang thiết bị và Công trình y tế,
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị y tế.
Điều 1. Ban hành mẫu hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị y tế
Ban hành kèm theo Thông tư này mẫu hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị y tế.
Hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị y tế có thể trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2019.
Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
Bãi bỏ Điều 5 Thông tư 46/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy định
chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của
Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.
Điều 4. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong văn bản này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung
thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng thuộc Bộ
Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức, cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân
phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:

 • Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công
  báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
 • Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
 • Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
 • Bộ Khoa học và Công nghệ;
 • UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
  ương;
 • Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
 • Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
 • Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
  ương;
 • Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, y tế các Bộ,
  ngành;
 • Các Vụ, Cục, Tổng Cục, TTra Bộ, VP Bộ –
  BYT;
 • Cổng TTĐT Bộ Y tế;
 • Lưu: VT, PC, TB-CT(02b).
  Phương Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.