THU TUC NHAP KHAU MAT NA PHONG DOC

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC

1.HS CODE: 9020 0000 ( thuế NK 0%, VAT 10%)

2.PHÂN LOẠI: A

3.THỦ TỤC HẢI QUAN:

  • BẢN PHÂN LOẠI A
  • CÔNG BỐ A SỞ Y TẾ
  • BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ: INVOICE, PACKING LIST, TỜ KHAI, CATALOGUE


4.CHÚ Ý:

TEM NHÃN TRÊN HÀNG PHẢI CHUẨN 100% NHƯ CÔNG BỐ A VÀ PHÂN LOẠI, INVOICE VÀ TỜ KHAI (TRÙNG NHAU 100%).